Strona główna » Licytacje » Nieruchomości » nieruchomość gruntowa, zabudowana

Drukuj licytację nieruchomość gruntowa, zabudowana
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim


Przedmiot aukcji: nieruchomość gruntowa, zabudowana
Numer sprawy: km 1292/16
Data: 2019-05-31, godzina: 8:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 461.224.00zł
Cena wywoławcza: 345.918.00zł

Treść obwieszczenia:
 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj, Kancelaria Komornicza nr I w Stargardzie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-05-2019r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 29, odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej:
  • nieruchomość gruntowa, zabudowana będąca przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 05-12-2089r., oznaczona numerem ewidencyjnym 230/5, obręb 0003 o powierzchni 1189m2, zabudowana dwoma budynkami użytkowymi, w zabudowie wolnostojącej, położona: Stargard, ul. Kochanowskiego 16, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00098330/8. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, a wieczystymi użytkownikami gruntu Artur Medyński, Jan Medyński oraz Franciszek Medyński na zasadzie wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej.

Suma oszacowania została ustalona przez biegłego na kwotę 461.224,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 345.918,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46.122,40zł. Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 30-05-2019r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Stargardzie 06 12403901 1111 0000 4224 9643, przy czym wpłacona w ten sposób rękojmia musi znajdować się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. w dniu 30-05-2019 r. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym). Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w terminie uzgodnionym przez komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są również na stronie internetowej: www.komornik.stargard.pl. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy

Łukasz BudajZdjęcia:

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2019 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.